Využitie spinningu, trenažéru a válcov v tréningu

Využitie spinningu, trenažéru a válcov v tréningu

13. októbra 2017 6 Od maratonbike
Prinášame Vám zaujímavý článok o prínose spinningu, trenažéru a válcov pre indoor tréning od Mgr. Juraj Karas, PhD. Výskum bol súčasťou jeho diplomovej práce a výsledky sú naozaj zaujímavé.

Prečo som sa rozhodol pre daný výskum?

V minulosti som ako aktívny pretekár v cestnej, dráhovej a horskej cyklistike využíval jazdu na cyklistických valcoch, trenažéroch i spinneroch a v kruhu výkonnostných cyklistov ako aj ich trénerov som bol svedkom častých polemík, ktorý z uvedených prostriedkov je najefektívnejší z hľadiska prírastku športovej výkonnosti.

Kedy je výhodnejšie využiť uvedené tréningové prostriedky?

– zlé a nevhodné počasie najmä v zimných mesiacoch,
– nedostatočne prijateľné počasie pre tréning po chorobe, či v zdravotnom oslabení,
– riziko otrasov a pádu pri vážnejšom zranení ako napr. zlomenina hornej polovice tela,
– maximalizovať využitie časových možností pre tréning,
– možnosť nepretržitej jazdy bez vynúteného zastavovania vplyvom vonkajších faktorov ako semafor, defekt, pád a iné.,
– možnosť lepšieho sústredenia na danú prípravu ako rýchle šliapanie,
– rozjazdenie a vyjazdenie pred a po preteku,
– vytvorenie lepšej aklimatizácie na zmenu geografických podmienok ako horúco a vlhko pre kontrolovanejšie prostredie tréningu

Spinning (spinner)

– skupinové cvičenie s hudbou a inštruktorom na stacionárnych bicykloch (spinneroch), pri ktorom sa menia pozície rúk a technika jazdy, ktorá simuluje jazdu na bicykli v teréne
– spinner umožňuje kruhový pohyb nôh s nastaviteľným odporom, výšky sedla, predo – zadného nastavenie sedla a výšky riadidiel

Cyklistický trenažér

– pevné zariadenie, do ktorého sa uchytí zadné koleso bicykla, mechanickú časť trenažéra tvorí valček, ktorý trením o plášť kolesa zabezpečuje brzdivý odpor šliapania až po nastaviteľnú záťaž 2000 wattov

Cyklistické valce

– pevná konštrukcia dvoch hlinikových nosien medzi ktorými sú umiestnené dva valce vzadu a jeden vpredu, na valce sa položí bicykel a pri jazde sa udržuje rovnováha ako pri jazde vonku
– brzdivé: pôsobí na nich magnetická brzdiaca jednotka vďaka ktorej sa dá regulovať záťaž priamo na nich
– nebrzdivé: regulácia záťaže vychádza len voľbou prevodu na bicykli

Cieľ diplomovej práce

Cieľom práce je prispieť k rozšíreniu poznatkov v oblasti variability závislosti dosahovania špeciálnej pohybovej výkonnosti cyklistov od tréningových programov s využitím spinningu, jazdy na cyklistických valcoch a trenažéroch.

Hypotézy výskumu

Na základe dostupných teoretických poznatkov z odbornej literatúry a skúseností z praxe predpokladáme, že:

1. Výstupná úroveň, špeciálnej pohybovej výkonnosti, členov experimentálneho súboru dosiahne, na základe realizácie špeciálnych tréningových prostriedkov, vyššiu kvalitatívnu úroveň ako vstupná.
2. Diferenciácia zmien špeciálnej pohybovej výkonnosti členov experimentálneho súboru, v dôsledku realizácie rozdielnych tréningových programov, nedosiahne štatisticky významnú úroveň.

Úlohy výskumu

Na dosiahnutie cieľa práce a overenie stanovenej hypotézy sme si určili nasledovné úlohy:

1. Diagnostikovať vstupnú úroveň špeciálnej pohybovej výkonnosti členov experimentálneho a kontrolného súboru.
2. S experimentálnou skupinou zrealizovať tréningový mezocyklus s využitím spinningu, cyklistických valcov a trenažérov.
3. Diagnostikovať výstupnú úroveň špeciálnej pohybovej výkonnosti členov experimentálneho a kontrolného súboru.
4. Posúdiť variabilitu vplyvu spinningu, jazdy na cyklistických valcoch a trenažéroch na zmeny špeciálnej pohybovej výkonnosti členov experimentálneho súboru.

Metodika výskumu

Stanovenie výskumnej situácie

– realizovali sme intraindividuálne sledovanie zmien úrovne špeciálnej pohybovej výkonnosti horských cyklistov (experimentálny súbor) a nešportovcov (kontrolný súbor) medzi vstupným a výstupným testovaním, získané údaje sme podrobili skupinovej analýze
– medzi vstupným a výstupným testovaním cyklisti (členovia experimentálneho súboru) absolvovali rovnaký 3 – mesačný tréningový program s rozdielnym využitím tréningových prostriedkov (spinning, cyklistické valce a trenažére)
– základnou metódou výskumu bol experimentálny výskum, kde sme nezávisle premennou – experimentálnym činiteľom (tréningový program) vplývali na závisle premennú (výstupná úroveň špeciálnej pohybovej výkonnosti)

Charakteristika súboru

– päť výkonnostných horských cyklistov zúčastňujúcich sa slovenského poháru a päť nešportovcov, všetci mužského pohlavia a dospelí

Metódy získavania primárnych údajov

Na posúdenie vplyvu experimentálneho činiteľa sme zvolili ukazovatele silového a vytrvalostného charakteru.
– na zistenie silovej pripravenosti sme zvolili výkony dolných končatín probandov, zaznamenávané maximálnym 10 sekundovým šliapaním do pedálov izokinetického bicyklového ergometra pri 80, 90, 100 a 110 otáčkach za minútu, výstupným parametrom bol najvyšší dosiahnutý priemerný výkon na 1 kilogram hmotnosti probanda [Watt/kg])
– test vytrvalostnej pripravenosti pozostával zo 4-minútového šliapania konštantnou frekvenciou (100 ot/min) so zátažou 3,5 watt na kg telesnej hmotnosti probanda, výstupným parametrom bolo percentálne snaženie podania konštantného výkonu (priemerná PF) z maxima (maximálna PF).

Metódy spracovania a vyhodnotenia získaných údajov

Na spracovanie a vyhodnotenie výskumných údajov sme použili nasledovné metódy:

– základné štatistické charakteristiky polohy (aritmetický priemer), rozptylu (extrémne hodnoty, …)
– metódy vecne–logickej analýzy a syntézy s využitím induktívnych a deduktívnych postupov
– pre potreby vytvorenia grafického znázornenia dosahovaných hodnôt pulzovej frekvencie boli použité spojnicové grafy
Experimentálny činiteľ
Experimentálnym činiteľom bol dvanásť týždňový tréningový program v základnej perióde.
– dvaja probandi vykonávali ŠTP hodinami spinningu
– dvaja probandi vykonávali ŠTP jazdou na cyklistickom trenažéry
– jeden proband vykonával ŠTP jazdou na cyklistických valcoch

Dynamika zaťaženia v jednotlivých mikrocykloch vzhľadom k objemu zaťaženia ŠTP (hodiny)

Dynamika zaťaženia v jednotlivých mikrocykloch vzhľadom k objemu zaťaženia VTP (hodiny)

Dynamika zaťaženia v jednotlivých mikrocykloch vzhľadom k intenzite (čas strávený okolo ANP a nad ANP v minútach)

Dynamika zaťaženia v jednotlivých mikrocykloch vzhľadom k počtu TJ
– Cyklisti odtrénovali stanovené množstvo na 98%
– Tréningový proces bol realizovaný od decembra 2008 do februára 2009
– Zostavenie tréningového programu sme diskutovali so samotnými športovcami a ich trénermi
– Objem ŠTP bol 3 až 5 TJ do jedného mikrocykla v dĺžke trvania od 1 hodiny do 2 hodín na TJ

Výsledky práce

Medzi vstupnými a výstupnými kriteriálnymi ukazovateľmi silového a vytrvalostného charakteru probandov experimentálneho súboru po zrealizovaní tréningového programu nastalo zlepšenie:

– probandi, ktorí absolvovali ŠTP na cyklistických trenažéroch sa v silovej pripravenosti zlepšili v priemere o 1,35 [Watt/kg] a vo vytrvalostnej pripravenosti o 3,8%.
– probandi, ktorí absolvovali ŠTP na s využitím spinningu sa v silovej pripravenosti zlepšili v priemere o 0,8 [Watt/kg] a vo vytrvalostnej pripravenosti o 4,2%.
– proband, ktorí absolvoval ŠTP na cyklistických valcoch sa v silovej pripravenosti zlepšil o 0,2 [Watt/kg] a vo vytrvalostnej pripravenosti o 1,5%.
Členovia kontrolného súboru nezaznamenali výraznejšie zmeny medzi vstupným a výstupným testovaním.

Zmeny silovej pripravenosti probandov experimentálneho súboru v závislosti od druhu realizovanej ŠTP

Zmeny vytrvalostnej pripravenosti probandov experimentálneho súboru v závislosti od druhu realizovanej ŠTP

Závery

Všetci členovia experimentálneho súboru dosiahli po zrealizovaní 3 mesačného tréningového mezocyklu vyššiu úroveň sledovanej špeciálnej pohybovej výkonnosti, čím sa nám potvrdila hypotéza 1
Pre rozvoj silovej pripravenosti sa ukázala najvhodnejšia ŠTP realizovaná na cyklistických trenažéroch, keď probandi trénujúci na nich sa zlepšili v najvyššiej miere a to o 1,35 [Watt/kg]
Pre rozvoj vytrvalostnej pripravenosti najefektívnejší spôsob vykonávania ŠTP predstavuje spinning, keď probandi trénujúci na spinneroch zaznamenali najvyššie zlepšenie o 4,2%.
Avšak rozdiely v prírastkoch špecialnej pohybovej výkonnosti (výstupne testovanie) probandov experimentálneho súboru nedosiahli, v závislosti od realizovaného ŠTP, významnú úroveň, čo potvrdilo stanovenú hypotézu 2
– k výsledkom treba pristupovať opatrne, keďže výskum bol realizovaný na nízkej početnosti probandov (intraindividuálne) a preto výsledky môžme považovať za informatívne, platné len pre danú skupinu cyklistov

Odporúčania pre prax

– na základe nami zistených výsledkov môžeme usúdiť, že pre rozvoj vytrvalostných schopností počas základného mezocyklu vo výkonnostnej cyklistike je najvhodnejšie využívať spinning. Jazda na spinnery ubieha relatívne rýchlo v skupine ďaľších cyklistov, v sprievode motivujúcej hudby a inštruktora
– pre rozvoj silových schopností výkonnostných cyklistov sa ukázalo za najefektívnejšie využívať jazdu na cyklistických trenažéroch. Keď súčasny trh ponúka modely s presne nastaviteľným odporom záťaže vo wattoch
– cyklistické valce sú velmi užitočné na nácvik techniky udržiavania stability, efektívneho kruhového šliapania, reflexov a najmä schopnosti držania rovnej stopy bicykla i vo vysokom zaťažení

Autor a odkaz na článok: Mgr. Juraj Karas, PhD. / PROefekt