POZVÁNKA: Ondavský cyklomaratón 2018

POZVÁNKA: Ondavský cyklomaratón 2018

28. júna 2018 3 Od maratonbike
Srdečne Vás pozývame na ďalší ročník cyklistických pretekov na horských bicykloch. Vidíme sa 14. júla 2018 na Námestí SNP v Stropkove.

Propozície:

Organizátori Ondavského cyklomaratónu si vyhradzujú právo zmeny termínu pretekov alebo ich zrušenie po náležitom upozornení cyklistickej verejnosti. Niektoré informácie môžu byť doplnené alebo zmenené.

 

Usporiadateľ: NO – TAK bike team Stropkov
Dátum konania: Sobota 
147. 2018

Odrieknutie a zrušenie pretekov:
Preteky môže usporiadateľ odrieknuť vopred, najneskôr však 2 týždne pred konaním pretekov. Usporiadateľ môže preteky odriecť, alebo zrušiť aj neskôr, ak sa vyskytne prekážka z vyššej moci ( napr.: epidémia, živelná pohroma a pod. ).
O odrieknute pretekov je usporiadateľ povinný upovedomiť prihlásených pretekárov telefonický, alebo e-mailom.

Prihlášky pretekov:
Pretekár, ktorý chce v pretekoch štartovať, je povinný sa v uvedenom termíne riadne prihlásiť.
Prihlasovanie na preteky sa realizuje pomocou prihlasovacieho formulára na www.ondavsk
ycyklomaraton.sk. Po prihlasení obdrží pretekár emailom vyplnenú prihlášku, ktorú si vytlačí, podpíše a odovzdá pri registrácií v deň pretekov. Každý pretekár je zodpovedný za správne a úplne vyplnenú registráciu na www.ondavskycyklomaraton.sk. Bez úplne vyplnených všetkých údajov na prihláške nebude prihláška akceptovaná. V prípade nesprávne, alebo neúplne vyplnených údajov sa pretekár vystavuje riziku, že jeho výsledok nebude započítaný do celkového výsledku pretekov.
Každý pretekár je povinný prihlásiť sa do príslušnej kategórie podľa svojho veku a pohlavia. V prípade nesprávneho zaradenia do kategórie je možné pretekára diskvalifikovať. Prehlasovanie na inú trasu v deň pretekov je možné iba so súhlasom usporiadateľa pretekov. Prehlásiť sa je možné iba raz.
Pre účastníkov mladších ako 18 rokov sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu.
Zrušenie prihlášky pretekára sa rieši individuálne s usporiadateľom pretekov.
Cyklista, ktorý nebol prihlásený na preteky a nemá štartovné číslo nieje účasníkom Ondavsk
ého cyklomaratónu.
Účastníci Ondavsk
ého cyklomaratónu súhlasia so správou, spracovaním a uchovávaním svojich osobných údajov v občianskom združení vyhlasovateľa. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy účastníkov v zmysle Zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov.

Trasy:
Trasa RED – 65 km červená

Terén tejto trasy je lesný a lúčný, vhodný pre horské bicykle. Pretekár na tejto trase musí mať kvalitnú fyzickú prípravu, kvalitný a správne nastavený bicykel.

Trasa GREEN – 35 km zelená
Terén tejto trasy je lesný a lúčný, vhodný pre horské bicykle. Pretekár na tejto trase musí mať kvalitnú fyzickú prípravu, kvalitný a správne nastavený bicykel.

Trasa BLUE – 18 km modrá
Táto trasa je prevažne cestná s krátkym lesným terénom. Je vhodná pre pretekárov s malou skúsennosťou a fyzickou prípravou. Taktiež je vhodná pre pretekárov od 15 rokov. Na túto trasu je možné použíť horský, ale aj trekingový bicykel.

 

Prezentácia:

14. 7. 2018 v mieste štartu maratónu – Stropkov, Námestie SNP

GPS: N 49°12’09.3″ 21°39’11.1″
K prezentácii je potrebné priniesť so sebou podpísanú prihlášku!


Štart:  
10:30 h 
pre okruh RED (65 km.) a okruh GREEN (35 km.)
10:45 h pre okruh BLUE (18 km.)

Cieľ:
Stropkov
, Námestie SNP

Vyhlásenie výsledkov:
V priestoroch cieľa cca. o 1
5:00 – 15:30 h

Horská  prémia:  
Pri turistickej chate KST Slávia Sropkov
Získajú ju prví pretekári v
o všetkých okruhoch.

Štartovné:

10 € – pri úhrade do 28. 6. 2018 – s nárokom na suvenír (tričko)
10 € – pri úhrade do 11. 7. 2018 – bez nároku na suvenír (tričko)
13 € – pri úhrade počas prezentácie v deň štartu – bez nároku na suvenír (tričko)

V cene štartovného je:štartovné číslo, občerstvenie na trati, jedlo a nápoj v cieli, sprchy, zabezpečená základná zdravotná pomoc, suveníry od sponzorov, tombola.


Za prihláseného ste považovaný, až po prijatí štartovného a jeho správneho pridelenia k prihláške!

Platobné údaje:
Banka: 
Fio banka, a. s.
IBAN:
 SK34 8330 0000 0023 0118 4607
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

Ceny:
Vecné ceny dostanú prví traja v každej kategórii.

Tombola:
Losovanie tomboly s hodnotnými cenami bude po vyhlásení výsledkov.

Podmienky účasti:
Prilba na hlave počas celých pretekov je povinná.

Usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené. Preteká sa na vlastné nebezpečie.
Pretekár je povinný brať ohľad na životné prostredie, nesmie odhadzovať žiaden odpad mimo miest na to určených (vyznačené okolie občerstvovacích a servisných zón). V prípade porušenia tohto pravidla bude pretekár diskvalifikovaný.

Pretekár:
Pretekár sa musí správať športovo, slušne a ohľaduplne. Nesmie ohrozovať na zdraví a živote seba, ani ostatných pretekárov. Musí umožniť predbehnutie rýchlejšiemu pretekárovi bez obmedzenia spravidla z ľavej strany pokiaľ to podmienky na trati umožňujú. Rýchlejší pretekár je povinný včas a jednoznačne informovať predbiehaného pretekára o svojom úmysle uskutočniť predbiehací manéver. V prípade hrubého a nešportového správania bude pretekár diskvalifikovaný. Je zakázané skracovať si trať a jazdiť mimo vyznačenej trate.
Treba rešpektovať regulovčíkov a usporiadateľov preteku.
Ak pretekár opustí trať z akéhokoľvek dôvodu, musí sa vrátiť späť na trať v rovnakom mieste ako ju opustil. Ak organizátor uzná, že pretekár kvôli tomu získal výhodu, pretekár bude diskvalifikovaný.
Pretekár je zodpovedný za to, že sa bude držať oficiálne vyznačenej trasy a sám zodpovedá za svoje chyby, ktorých sa na trase dopustí
Je zakázané užívať zakázané dopingové látky ( podľa predpisov UCI a SZC ).
Je zakázané prijímať pomoc druhej osoby v podobe tlačenia, ťahania, alebo výmeny celého bicykla.
Pretekár je povinný celú trasu absolvovať s prideleným štartovným číslom.
Pretekár nesmie tabuľku so štartovným číslom rezať, strihať, ani iným spôsobom upravovať.
Každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečenstvo.
Pretekár sa zaväzuje dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny organizátora a štátnych orgánov.
Pretekár nesmie štartovať z iného miesta, než z miesta na to určeného ( napr. pred štartovou páskou, vedľa vyhradeného priestoru a pod. ) Porušenie tohto článku bude predmetom diskvalifikácie pretekára.
Pretekár bude klasifikovaný za podmienky, že prešiel celú trať, že bol zaznamenaný na kontrolných bodoch a prešiel cieľom ( a všetkými stanovenými prejazdovými kontrolami ) v časovom limite stanovenom organizátorom ( najneskôr však v trojnásobnom čase ako víťaz ).
Pre prípad úrazu sa vyžaduje od pretekárov mať so sebou preukaz poistenca zdravotnej poisťovne. Odporúča sa pretekárom mať uzatvorené osobné úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti za spôsobené škody.

Všeobecne:
Preteky sa konajú za každého počasia, za plnej cestnej premávky. Každý účastník pretekov musí dodržiavať pravidlá cestnej premávky!

NO-TAK bike team Stropkov

Viac info na oficiálnom webe: www.ondavskycyklomaraton.sk