POZVÁNKA: Kysuce-Orava cez kopec 2023

POZVÁNKA: Kysuce-Orava cez kopec 2023

27. júna 2023 Off Od maratonbike

Organizátor:

 

Obecný podnik Zborov nad Bystricou s.r.o. (Zriaďovateľ Obec Zborov nad Bystricou)

023 03  Zborov nad Bystricou 223

IČO: 53189574

tel.: 041 230 40 81, kl. 15

 

Podmienky účasti na pretekoch (štartu):

 

 • Účastníkom ,,Kysuce – Orava, cez kopec 2023“ (ďalej len ,,preteky“) môže byť osoba, ktorá splní nasledovnú podmienku:

 

 • Osobne sa prihlási na mieste štartu v stanovenom čase ato najneskôr 1 hod. pred štartom.

 

 • Po uhradení štartovného, účastník pretekov podpíše prehlásenie, že nemá zdravotné problémy asúhlasí s účasťou na vyššie uvedených pretekoch na vlastné nebezpečie. V prípade osôb mladších ako 18 rokov je potrebné pri úhrade štartovného predložiť organizátorovi súhlas na účasti pretekov maloletej osoby jeho zákonného zástupcu.

 

 • Pri prihlásení sa na preteky a odovzdaní údajov potrebných pre registráciu, účastník pretekov súhlasí s nižšie uvedenou záväznou klauzulou:

 

 1. Organizátor avšetky osoby ním poverené, (ktoré s ním spolupracujú) a tiež osoby súvisiace s prípravou a organizovaním samotných pretekov, nenesú žiadnu zodpovednosť za účastníkov pretekov, za osobné škody vzniknuté účastníkom pretekov, vecné a majetkové škody vzniknuté pred pretekmi, počas pretekov a po pretekoch.

 

 1. Účastníci pretekov štartujú na vlastné nebezpečie ana vlastnú zodpovednosť. Účastníci pretekov nesú fyzickú a právnu zodpovednosť za všetky škody, ktoré sami spôsobia. Účastník pretekov, ktorý svojim podpisom akceptuje stanovy tejto klauzuly, sa vzdáva práva vymáhania akejkoľvek náhrady od organizátora alebo zadávateľa, v prípade nehody a škôd vzniknutých v súvislosti s pretekmi. Svojim podpisom účastník pretekov berie na vedomie a zároveň súhlasí s povinnosťou riadiť sa pokynmi bezpečnostných zložiek adodržiavať pravidlá pretekov. Svojim podpisom účastník pretekov berie na vedomie a udeľuje súhlas na vyhotovenie fotografií, videozáznamu súvisiaceho s pretekmi. Tieto fotografie môžu byť zverejnené resp. použité ako propagačný materiál v televízii, tlači a iných masmédiách za účelom ďalšej propagácie pretekov.

Svojim podpisom účastník pretekov potvrdzuje, že sa oboznámil so všetkými podmienkami pravidiel pretekov. Podpisom sa zaväzuje organizátorovi, že nim uvedené údaje sú pravdivé a kompletné. Svojim podpisom účastník pretekov súhlasí so spracovaním osobných údajov organizátorom v zmysle nariadení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

 1. Potvrdením účasti na pretekoch je registrácia a zaplatenie štartovného poplatku stanoveného organizátorom v sume 10€ pri online registrácii a 15 € pri registrácii na mieste pretekov. Každému účastníkovi pretekov sa organizátorom zapožičia po zaplatení štartovného poplatku registračné číslo účastníka pretekov. V prípade straty registračného čísla pred štartom, sa zapožičia na vyžiadanie účastníka pretekov náhradné registračné číslo za poplatok v sume 5€. Účastníkovi pretekov sa vyslovene zakazuje akákoľvek manipulácia so vzhľadom a grafickým vyhotovením registračného čísla. Štart účastníka pretekov bez registračného čísla sa nedovoľuje – je zakázaný.

Právo štartovať na pretekoch majú osoby staršie ako 18 rokov, osoby vo veku od 16 – 18 rokov po predložení písomného súhlasu zákonného zástupcu, osoby vo veku do 16 rokov len v prípade doprovodu zákonného zástupcu, ktorý sa taktiež musí zúčastniť pretekov.

Každý účastník pretekov sa ich zúčastňuje na vlastné riziko a vlastnú zodpovednosť (v prípade neplnoletých osôb na riziko a zodpovednosť zákonného zástupcu).

Každý účastník pretekov je povinný mať cyklistickú prilbu  a cestný bicykel bez elektrického pohonu (elektro-bicykel) resp. bez prídavného zdroja pohonu (v prípade, že bude takáto forma bicykla použitá počas pretekov – pretekár je automaticky diskvalifikovaný).

 

 1. Účastník pretekov, ktorý bude mať bicykel inej kategórie ako cestný bicykel berie na vedomie, všetky nevýhody vyplývajúce z vlastností ostatných kategórií bicyklov (spomalenie, valivý odpor dezénu plášťov …). Účastníkom pretekov bez prilby nebude umožnené štartovať a zúčastniť sa pretekov bez nároku na vrátenie štartovného poplatku.

 

Do pretekov je možné sa prihlásiť fyzicky (osobne) v deň uskutočnenia pretekov (dňa 12.08.2023 sobota, plánovaný štart o 11:00 hod.) na organizátorom vyznačenom mieste.

 

Je však nutné uhradiť štartovací poplatok – ,,štartovné” a to je možné uskutočniť fyzicky v deň preteku                    na mieste vyznačenom organizátorom. Štartovné je stanovené na sumu 15€ na mieste (online registrácia 10 €).

 

 

 

PRAVIDLÁ PREBIEHAJÚCICH PRETEKOV

 

 • Počas trvania pretekov si organizátor vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých prípadoch, ktoré sú obsahom týchto pravidiel.
 • Pretekárovi bude povolený štart, až po pripevnení štartovného čísla, ktoré obdrží od organizátora tesne po úhrade štartovného poplatku.
 • Pred štartom pretekov v čase 1 hod pred štartom je zakázane riadne zaregistrovaným pretekárom trénovať resp. pohybovať sa na trase preteku.
 • V dobe konania pretekov je pretekárom zakazané skracovať alebo inak meniť trasu, ktorú určil a vyznačil organizátor. V prípade porušenia tohto zákazu, bude pretekár automaticky diskvalifikovaný.
 • V prípade, že pretekár vybočí (alebo sa iným spôsobom odkloní z vyznačenej trasy pretekov), je povinný ihneď sa vrátiť na vyznačenú trasu a začať prerušený závod v mieste, v ktorom sa odklonil. Pri nedodržaní tohto postupu bude pretekár diskvalifikovaný.
 • Registrovaní pretekári budú štartovať naraz (muži aj ženy) – ,,hromadný štart”. Vyhodnocovanie výsledkov a víťazných miest, bude však podľa jednotlivých kategórii (príloha).
 • Je zakázané používať sklenené nádoby v blízkosti a na trase pretekov, a taktiež akékoľvek predmety, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť pretekárov a fanúšikov pretekov.
 • Víťazmi resp. výhercami vo všetkých stanovených kategóriách, ktorými sa rozlišujú účastníci pretekov podľa veku a pohlavia, sa stanú tí pretekári, ktorí v najkratšom čase prejdú organizátorom stanovenú a vyznačenú trasu pretekov.
 • O spôsobe priebehu štartu budú bližšie účastníci pretekov informovaní prostredníctvom organizátorov pretekov pri technickom zabezpečení štartu pred samotným zahájením pretekov.
 • Trasa pretekov bude vyznačená a zabezpečená prostredníctvom organizátora, resp. záchrannými zložkami, ktoré budú pretekárov usmerňovať a to hlavne na nebezpečných miestach cestnej premávky (križovatky).
 • V polovici trasy sa bude pre pretekárov nachádzať občerstvovacie stanovisko (Obec Oravská Lesná).
 • Samotné preteky sa budú uskutočňovať v premávke za asistencie polície (eskorta vpredu a vzadu hlavného pelotónu), preto účastníci pretekov sú povinní rešpektovať pravidlá cestnej premávky stanovené zákonom č. 8/2009 Z.z. a jeho vykonávajúcej vyhlášky 9/2009 Z.z..
 • V priebehu samotného závodu sú pretekári povinní dodržiavať vyššie stanovené pravidlá a chovať sa s patričnou úctou k ostatným účastníkom pretekov, rozhodcom, organizátorom , pomocnému personálu a bezpečnostným zložkám (príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky, Zdravotnej záchrannej službe, Hasičskému záchrannému zboru …).
 • V priebehu konania pretekov sú pretekári povinní uchovať si ,,dobré mravy“ (nie je vhodné používať vulgárne slová), dodržiavať pravidlá fair play, a mať úctu voči okoliu a prírode.

 

 

Celková dĺžka trasy:      82 km

 

Príloha č. 3 : Kategórie pretekárov

 

MUŽI    M0       juniori do 14 rokov (nutný súhlas zákonného zástupcu)

            M1       juniori 15 – 17 rokov (požadovaný súhlas zákonného zástupcu)

            M2       18 – 29 rokov

            M3       30 – 39 rokov

            M4       40 – 49 rokov

            M5       50 – 59 rokov

            M6       nad 60 rokov

 

ŽENY   K1        do 20 rokov

            K2        od 21 do 39 rokov

            K3        40 rokov a viac

 

 

 

V prípade, že v danej kategórii bude prihlásených menej ako 3 pretekári, organizátor si vyhradzuje právo na zlúčenie vekových kategórii.

 

TRASA :

 

(ŠTART) Zborov nad Bystricou – Klubina- Stará Bystrica-Nová Bystrica-Oravská Lesná-Zákamenné-Oravská Lesná-Nová Bystriaca-Stará Bystrica-Klubina- Zborov nad Bystricou (Cieľ)

 

VIAC INFO: www.zborovnadbystricou.sk