Bicykel ako daňovo uznateľný výdavok – je to možné a legálne?

Bicykel ako daňovo uznateľný výdavok – je to možné a legálne?

17. mája 2018 226 Od maratonbike
Odpoveď na jednoduchú otázku nemusí byť vždy jednoduchá. Ja sa však o to pokúsim. Je teda možné, legálne a bezrizikové dať bicykel do daňových nákladov?

Najprv trošku teórie

Daňovou uznateľnosťou nákladov sa zaoberá zákon o dani z príjmov. V jeho ustanoveniach by sme márne hľadali špeciálnu zmienku o daňovej uznateľnosti nákladov na bicykel.

Preto môžeme vychádzať len zo všeobecnej definície daňovo uznateľných nákladov, podľa ktorej možno za daňový náklad považovať: výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve  daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka.

Ľudskou rečou povedané, ak daňová kontrola natrafí pri kontrole účtovníctva na bicykel, položí nasledovnú otázku: Ako súvisí bicykel s podnikaním Vašej firmy a jeho zdaniteľnými príjmami?

A práve túto súvislosť je potrebné nájsť. A preukázať.

Dôkazné bremeno v daňovom konaní má daňový subjekt, ktorý je zo zákona povinný preukázať všetky skutočnosti, ktoré uvádza v daňovom priznaní alebo tie skutočnosti, na preukázanie ktorých je správcom dane vyzvaný. Znie to nepríjemne. V praxi to jednoducho znamená, že ten, kto si dá bicykel do daňových nákladov, musí byť v prípade daňovej kontroly pripravený obhajovať primeranosť nákladu na kúpu bicykla v súvislosti so zabezpečením, dosiahnutím a udržaním zdaniteľných príjmov.

Na základe našich skúseností, nasledovné argumenty by mohli fungovať:

 • Firemný bicykel používam výhradne a jedine na podnikateľské účely, konkrétne na presun z miesta sídla firmy ku klientom alebo na rôzne úrady.
 • Firemný bicykel nepoužívam na presun z domova do sídla firmy.
 • Firemný bicykel, podobne ako firemný automobil, musí reprezentovať firmu. Preto bolo nevyhnutné investovať do kvalitného a dizajnovo hodnotného výrobku. Lacno pôsobiaci bicykel by mohol mať priamy vplyv na zníženie image firmy a následne na zníženie zdaniteľných príjmov.
 • Firemný bicykel je využívaný ako flexibilná alternatíva k firemnému automobilu.
 • Firemným bicyklom sa v rámci podnikateľských aktivít môžem dopraviť na miesta autom neprístupné, alebo na miesta, kde je vjazd motorovým vozidlám zakázaný (napr. pešia zóna).
 • Keďže zákon o dani z príjmov špecificky neupravuje daňovú uznateľnosť nákladov na rôzne druhy dopravných prostriedkov, náklady na kúpu bicykla by sa mali posudzovať rovnako, ako náklady na kúpu iného dopravného prostriedku (napr. automobilu) alebo iného predmetu, ktorý je možné použiť aj na súkromné účely (telefón, počítač, fotoaparát).
 • Používaním firemného bicykla sa šetria náklady na pohonné hmoty do firemného automobilu.
 • Firemný bicykel je označený firemným logom a slúži tak (okrem iného) aj na propagáciu mena firmy na verejnosti.
 • Firemný bicykel slúži aj na prenajímanie zákazníkom firmy (prenájom hnuteľného majetku) za poplatok.

Daňový úrad by mohol tvrdiť, že firemný bicykel sa používa aj na súkromné (rekreačné, t.j. nepodnikateľské) účely. To isté je však možné tvrdiť aj pri firemnom automobile alebo inom majetku. Je preto vhodné pripraviť interný predpis (ideálne v písomnej forme), v ktorom by sa zakázalo používanie firemného bicykla na súkromné účely zamestnanca/konateľa. Daňový úrad väčšinou nemá ako vyvrátiť tvrdenie, že bicykel je používaný len na firemné účely.

Odpisovanie alebo rovno do nákladov?

V prípade bicykla do 1700 eur je možné náklad na jeho kúpu jednorazovo zaúčtovať ako náklad (spotreba materiálu). Bicykel nad 1700 eur sa daňovo odpíše počas 4 rokov.

Čarovných 80/20

Zákon o dani z príjmov umožňuje (§19/2/t) ako daňovo uznateľný výdavok uznať “paušálnych” 80%, ak ide o majetok, ktorý je využívaný aj na súkromné účely. Inak povedané, ak si dá firma do daňových výdavkov 80% ceny bicykla, nemusí nijako dokazovať do akej miery je tento bicykel využívaný na podnikanie a v akej miere je na súkromné použitie.

Pozor, v prípade 100% súkromného použitia nie je možné čarovných 80% uplatniť. Ale firemný bicykel by snáď nikto nepoužíval výhradne na súkromné použitie…

Likvidácia a predaj

Samozrejme, pri bicykloch nad 1700 eur sa môže stať, že bicykel sa predá alebo (z dôvodu opotrebovania) zlikviduje. V prípade likvidácie je celá zostatková daňová hodnota daňovo uznateľná. V prípade predaja je strata z predaja daňovo neuznateľná. Oplatí sa preto bicykel likvidovať.

Oprava a údržba

Podobne ako firemný automobil, aj firemný bicykel vyžaduje údržbu a opravy. A podobne ako pri firemnom automobile, aj pri firemnom bicykli je možné považovať náklad na opravy a údržbu za daňovo uznateľné – samozrejme za predpokladu, že dokážeme obhájiť daňovú uznateľnosť samotného firemného bicykla.

V prípade uplatnenia čarovných 80% paušálnych výdavkov na obstaranie bicykla, aj výdavky na opravy a údržbu sa môžu daňovo uplatniť len vo výške 80%.

Odpočet DPH

Áno, odpočet DPH pri kúpe (a údržbe/oprave) firemného bicykla je možný. Podobne ako pri daňovej uznateľnosti nákladov, je potrebné preukázať, že firemný bicykel sa používa na podnikanie (nie na plnenia, ktoré sú od DPH oslobodené). Ako podporné argumenty je možné použiť rovnaké tvrdenia, ako pri dani z príjmov.

Ak by firemný bicykel slúžil na podnikania aj na súkromné použitie, DPH by sa mala odpočítať len v pomere zodpovedajúcom rozsahu použitia týchto služieb alebo majetku na podnikanie k celkovému rozsahu použitia týchto služieb alebo majetku. Tento pomer je možné vypočítať na základe jednej z nasledovných metód:

 • Podľa výšky príjmu z podnikania a iného príjmu ako je príjem z podnikania.
 • Podľa doby používania hmotného majetku a služieb na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie.
 • Podľa vlastného kritéria, ktorého použitie objektívne zohľadňuje rozsah použitia hmotného majetku a služieb na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie.

Možné riziká, pokuty, nepríjemnosti

Dovolím si tvrdiť, že možné riziká a pokuty vyplývajúce napr. z neúspešnej (prehratej) daňovej kontroly nie sú vôbec katastrofálne. Dôvod pre optimizmus ukážem na príklade:

Firma kúpi firemný bicykel za 1600 eur a túto kúpu zaúčtuje do daňových nákladov ako spotrebu materiálu. Pri daňovej kontrole dane z príjmov správca dane posúdi tento náklad v plnej miere ako daňovo neuznateľný, a to aj napriek intenzívnej argumentácii daňovníka. Následné finančné dopady sú nasledovné:

 • zvýšenie základu dane o 1600 eur, t.j. zvýšenie dane v sume 21% x 1600 eur = 336 eur
 • maximálna možná pokuta: pokuta je 10% p.a., maximom je celý daňový dorub, t.j. 336 eur, ale to len v prípade, že by k daňovej kontrole prišlo po 10 rokoch, čo nie je veľmi reálne.

Suma dodatočnej dane 336 eur je síce nepríjemná, no firma by ju zaplatila tak či tak, keby bicykel do daňových nákladov nezaradila.

Záver

Pri vhodnej argumentácii je možné považovať náklady na kúpu, údržbu a opravy firemného bicykla za daňovo uznateľné, či už vo výške 100% (pre odvážnych) alebo 80% (bezpečná alternatíva). Odpočet DPH je tiež možný, aj keď tu je situácia trošku komplikovanejšia.

Najväčším problémom bude zrejme presvedčiť poctivú pani účtovníčku, že bicykel v účtovníctve je normálna a legálna záležitosť a nie je sa čoho báť.

Veríme, že náš výklad bude pre cyklistov-podnikateľov užitočný. V prípade otázok alebo nejasností kontaktujte autora: Ing. Matúš Kuchyňa, daňový poradca, partner daňovo-poradenskej spoločnosti Contax, k.s.

e-mail: matus.kuchyna@contax.sk